Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 04/12/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(12:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant

 

(12:00-13:00)

2.

Ymchwiliad i weithrediad Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol: Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog

Jane Hutt, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip

 

Amelia John, Llywodraeth Cymru: Cyfarwyddwr Dros Dro Cymunedau a Threchu Tlodi

 

Riaz Hassan, Llywodraeth Cymru: Pennaeth Tîm Cyflawni y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

 

Rajvi Glasbrook Griffiths, Llywodraeth Cymru: Uwch Rheolwr Prosiect y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan y canlynol:

 

Jane Hutt, AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip

Amelia John, Cyfarwyddwr Dros Dro, Cymunedau a Threchu Tlodi

Riaz Hassan, Pennaeth Tîm Cyflawni y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Rajvi Glasbrook Griffiths, Uwch-reolwr Prosiect y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

 

 

 

(13:00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau’r papurau.

 

3.1

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Phlismona yng Nghymru ynghylch rhaglenni cyflawnwyr

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth at Gadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynghylch yr adroddiad, Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2023: A yw Cymru'n Decach?

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan y Prif Weinidog ynghylch 40fed Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Dogfennau ategol:

(13:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod heddiw

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(13:00-13:15)

5.

Ymchwiliad i weithrediad y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth.

 

(14:00-14:20)

6.

Blaenraglen waith: papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y flaenraglen waith.

 

(14:20 - 15:30)

7.

Atal trais ar sail rhywedd drwy ddulliau iechyd y cyhoedd: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft ac awgrymwyd rhai mân ddiwygiadau. Penderfynodd yr Aelodau drafod yr adroddiad ymhellach, ar ôl i’r diwygiadau gael eu gwneud, y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor.