Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/03/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13:30)

1.

Cyflwyniadau, dirprwyon ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau ac nid oedd unrhyw ddirprwyon yn bresennol.

 

(13:30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

2.1

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Dogfennau ategol:

2.2

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y gwelliannau i’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.3

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch diwygiadau i Femorandwm Esboniadol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Llywydd ynghylch cynnydd y Bil Hawliau

Dogfennau ategol:

2.5

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch iteriad nesaf y rhaglen Cartrefi Clyd

Dogfennau ategol:

2.6

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

2.7

Gohebiaeth gan y Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

2.8

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, y Gweinidog Newid Hinsawdd, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol ynghylch ymateb y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol i Gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-2024

Dogfennau ategol:

2.9

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-2024

Dogfennau ategol:

2.10

Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(13:30)

4.

Llythyr drafft at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y llythyr drafft a chytuno arno.

 

(13:30-14:00)

5.

Cyfiawnder data: y defnydd o ddata personol yn y GIG yng Nghymru - sesiwn friffio ar lafar gan y cynghorydd arbenigol

Yr Athro Lina Dencik, Prifysgol Caerdydd

 

Isobel Rorison, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan yr Athro Lina Dencik ac Isobel Rorison.

 

(14:00- 16:00)

6.

Sesiwn â rhanddeiliaid: Cymru Wrth-hiliol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyfarfu'r Pwyllgor â rhanddeiliaid i drafod Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol.