Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/01/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

O dan Reol Sefydlog 17.24A gwnaed datganiadau o fuddiant gan Sarah Murphy AS a Jenny Rathbone AS.

 

 

(14.30-16.00)

2.

Dyled ac effaith costau byw cynyddol: sesiwn dystiolaeth un

Peter Tutton, StepChange - Pennaeth Polisi, Ymchwil a Materion Cyhoeddus

 

Luke Young, Cyngor ar Bopeth - Cyfarwyddwr Cynorthwyol

 

Steffan Evans, Sefydliad Bevan - Swyddog Polisi ac Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau dystiolaeth gan:

Peter Tutton, StepChange - Pennaeth Polisi, Ymchwil a Materion Cyhoeddus

Luke Young, Cyngor ar Bopeth - Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Steffan Evans, Sefydliad Bevan - Swyddog Polisi ac Ymchwil

 

(16:00-16:05)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

 

3.1

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch yr ymchwiliad sbotolau i brofiadau pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y system cyfiawnder troseddol

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ynghylch Canolfan Menywod Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch profiadau Menywod yn y System Cyfiawnder Troseddol

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Chymru Ddiogelach ynghylch profiad Menywod yn y System Cyfiawnder Troseddol

Dogfennau ategol:

3.5

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch anghymesuredd hiliol o fewn system cyfiawnder troseddol Cymru

Dogfennau ategol:

3.6

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft 2023-2024

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.9

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch a Mudo

Dogfennau ategol:

3.10

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru o adran 20.

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(16.05-16.20)

5.

Dyled ac effaith costau byw cynyddol: ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

 

 

(16.20-16.40 )

6.

Cyllideb Ddrafft 2023-2024: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunwyd i’w gwblhau y tu allan i'r Pwyllgor.

 

 

(16:40-16:50)

7.

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch Ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus: ystyried ymateb drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr ymateb drafft a chytunwyd i’w gwblhau y tu allan i'r Pwyllgor.

 

 

(16.50-17.00)

8.

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunwyd y byddai'r eitem hon yn cael ei ystyried ymhellach yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.