Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 05/12/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11:45)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau ac ni chafwyd unrhyw eilyddion.

 

O dan Reol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Sarah Murphy AS ddatganiad o fuddiant mewn perthynas ag eitemau 2, 4 a 6 ar yr agenda.

 

(11:45- 13:00)

2.

Profiadau o’r system cyfiawnder troseddol: pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu - panel un

 

Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa Cymru – Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

 

Kim Jenkins, Therapydd Lleferydd ac Iaith Tra Arbenigol ac Arweinydd Clinigol ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Dr Dave Williams, Seiciatrydd Ymgynghorol y Glasoed a Phlant

 

Adam Edwards, Uwch Ymarferydd Nyrsio a Chynghorydd Iechyd Meddwl, Arweinydd Fforensig y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) a Rheolwr Tîm y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau dystiolaeth gan:

 

Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa Cymru ar gyfer Coleg Brenhinol y Therapyddion

Lleferydd ac Iaith

 

Kim Jenkins, Therapydd Lleferydd ac Iaith Tra Arbenigol ac Arweinydd Clinigol

ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Dr Dave Williams, Seiciatrydd Ymgynghorol y Glasoed a Phlant

 

Adam Edwards, Uwch Ymarferydd Nyrsio a Chynghorydd Iechyd Meddwl,

Arweinydd Fforensig y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) a Rheolwr Tîm y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

 

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

3.1

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth â’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch dyled a’r pandemig.

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y glasbrint cyfiawnder ieuenctid.

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr oddi wrth RNIB ynghylch addasiadau rhesymol i sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau gofal iechyd i bobl anabl

Dogfennau ategol:

3.5

Gohebiaeth â'r Cynghorwyr Cenedlaethol ar Drais yn Erbyn Menywod ynghylch rhaglenni cyflawnwyr

Dogfennau ategol:

3.6

Gohebiaeth â’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch strategaeth yr Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd

Dogfennau ategol:

(15:00 - 16:30)

4.

Profiadau o’r system cyfiawnder troseddol: pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu - panel dau

Darren Trollope, Pennaeth Cynllunio a Chyngor, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

 

Alison Davies, Prif Swyddog, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

 

Amanda Turner, Rheolwr Gweithrediadau, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

 

Y Prif Gwnstabl Amanda Blakeman, Heddlu Gogledd Cymru

 

Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu De Cymru

 

Eleri Thomas, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu Gwent

 

 

 

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau dystiolaeth gan:

 

Darren Trollope, Pennaeth Cynllunio a Chyngor, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

 

Alison Davies, Prif Swyddog, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

 

Amanda Turner, Rheolwr Gweithrediadau, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

 

Prif Gwnstabl Amanda Blakeman, Heddlu Gogledd Cymru

 

Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu De Cymru

 

Eleri Thomas, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu Gwent

 

(16:30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(16:30-16:50)

6.

Profiadau o’r system cyfiawnder troseddol: pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a chytunwyd i ofyn am wybodaeth ychwanegol mewn perthynas â nifer o bwyntiau a godwyd yn ystod y sesiynau.