Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/11/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru cyn y cyfarfod (13:00-13:30)

(13:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(13:30-14:30)

2.

Profiadau yn y system cyfiawnder troseddol

Tom Franklin – Cymdeithas yr Ynadon

 

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4, 7, 8 a 9 yn y cyfarfod heddiw a’r cyfarfod cyfan ar 28 Tachwedd 2022

(14:30 -14:45)

4.

Profiadau yn y system cyfiawnder troseddol – trafod y dystiolaeth

EGWYL (14.45-15.00)

(15:00-16:00)

5.

Gwrandawiad cyn penodi gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Noder: Yn unol â Rheol Sefydlog 17.49, caiff Aelodau’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus fod yn bresennol yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.

 

Derek Walker, yr ymgeisydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei ffafrio ar gyfer rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

(16:00)

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Llythyr gan y Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (Cymru) at y Cadeirydd ynghylch effaith yr argyfwng costau byw ar hawliau menywod

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol

Dogfennau ategol:

6.3

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch y gwrandawiad cyn penodi Comisiynydd Genedlaethau'r Dyfodol

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch gwaith crafu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

(16:00-16:30)

7.

Gwrandawiad cyn penodi: ystyried y dystiolaeth a chytuno ar adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(16:30-16:40)

8.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

(16:40-16:50)

9.

Adroddiad monitro y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: diweddariad

Dogfennau ategol: