Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/11/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru cyn y cyfarfod (13:00 – 13:30)

(13:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(13.30-14.45)

2.

Profiadau menywod yn y System Cyfiawnder Troseddol – sesiwn dystiolaeth dau

Triniaeth Deg i Fenywod Cymru – Dee Montague-Coast

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru (Hwb Cymorth Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod) – Jo Hopkins

 

Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU – Dr Chantal Edge

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (14.45-15.00)

(15.00-16.00)

3.

Profiadau menywod yn y System Cyfiawnder Troseddol – sesiwn dystiolaeth tri

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Fawrhydi - Nicola Davies a Victoria Harries

 

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Chadeirydd Grŵp Menywod mewn Cyfiawnder yng Nghymru - Emma Wools

Dogfennau ategol:

(14:00)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Cadeirydd ynghylch gohebiaeth gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Dirprwy Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

(16:00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16:00-16:30)

6.

Profiad menywod yn y system cyfiawnder troseddol – ystyried y dystiolaeth

(16.30-16.45)

7.

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol: