Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: Hybrid 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/07/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (10.00 - 10.30)

(10:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

(10:30)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cadeirydd ynghylch y confensiwn ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod.

Dogfennau ategol:

2.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Cwnsler Cyffredinol at y Llywydd ynghylch y Bil Hawliau

Dogfennau ategol:

2.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch penodi Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru (2023 – 2030)

Dogfennau ategol:

2.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch argymhellion yr adroddiad ar dlodi tanwydd

Dogfennau ategol:

2.5

Gohebiaeth gan Jane Dodds AS ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Ddyled a'r Pandemig

Dogfennau ategol:

2.6

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y cynigion Llywodraeth y DU i ddiwygio Deddf Hawliau Dynol 1998

Dogfennau ategol:

(10:30-11:20)

3.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7 - arbenigwyr Caffael

Ed Evans, CECA Cymru

Liz Lucas, Cyngor Caerffili

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (11.20-11.35)

(11:35 – 12:25)

4.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8 - y sector gwirfoddol

Ben Lloyd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Kirsty Cumming, Community Leisure UK

 

EGWYL (12.25-13.25)

(13:30 – 14:30)

5.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9 - melinau trafod ac academyddion

Harry Thompson, Y Sefydliad Materion Cymreig

Yr Athro Alan Felstead, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Edmund Heery, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Caerdydd

Yr Athro Lydia Hayes, Prifysgol Caint

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (14.30-14.35)

(14:45 – 15:35)

6.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 10 – cyflogwyr y sector cyhoeddus

Karen Higgins, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Marie Brousseau-Navarro, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Alice Horn, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

 

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(iv) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15:35 - 16:00)

8.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): trafod y dystiolaeth

EGWYL (16.00-16.10)

(16:10 - 16:20)

9.

Ystyried yr Adroddiad Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Dogfennau ategol:

(16:20- 16:45)

10.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol - menywod mudol: trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

(16:45-17:15)

11.

Blaenraglen waith

Blaenraglen waith

Papur cwmpasu ar Drais yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

 

Dogfennau ategol: