Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: Hybrid 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (11.30 - 12.00)

(12:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

12.00-12.45

2.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: sesiwn dystiolaeth 4

Dirprwy Brif Gwnstabl Amanda Blakeman, Arweinydd Gweithredol Tasglu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

Dogfennau ategol:

EGWYL (12:45-13:25)

(13.30-14.30)

3.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidogion

Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Alison Plant, y Tîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr Galluogi Gwasanaethau Cymdeithasol

Heather Payne, Uwch Swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant.

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) ac (ix) i wahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 9 ar yr agenda.

(14.30-14.45)

5.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: ystyried y dystiolaeth

EGWYL (14:45-15:00)

(15.00-16.00)

6.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth un

Richard Tompkins, Cyflogwyr y GIG

Sue Hill, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (16:00-16:15)

(16:15-17:00)

7.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth dau

Geraint Thomas, Prif Swyddog Cynorthwyol Dros Dro, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

 

Helen Rees, Pennaeth Caffael, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Shân Morris, Prif Swyddog Cynorthwyol, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

 

(17:00)

8.

Papurau i'w nodi

8.1

Llythyr oddi wrth Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

(17:00-17:15)

9.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): ystyried y dystiolaeth