Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: O bell 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/07/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy ar gyfer Eitemau 2, 3, 4 a 5.

Roedd Peredur Owen Griffiths yn bresennol yn lle Sioned Williams a Joel James yn bresennol yn lle Altaf Hussain ar gyfer pob eitem ar yr agenda yn ymwneud â’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).

 

Cafwyd datganiadau o ddiddordeb gan y canlynol:

 

Jenny Rathbone – Aelod o Unite a Sefydliad Bevan

Ken Skates – Aelod o Unite

Sarah Murphy – Aelod o Unite, Unsain, GMB a Sefydliad Bevan

Jane Dodds – Aelod o Unite

Joel James – Aelod o Unite

 

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am argymhelliad 7 yr adroddiad Dyled a’r Pandemig.

Dogfennau ategol:

(11:00-12:00)

3.

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn Seiliedig ar Rywedd, Trais Domestig a Thrais Rhywiol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau gan Johanna Robinson ac Yasmin Khan yn y gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn Seiliedig ar Rywedd, Trais Domestig a Thrais Rhywiol.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) ac (ix) i wahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 10 ar yr agenda.

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(12:00 - 12:30)

5.

Trafod y dystiolaeth a’r adroddiad drafft

Cofnodion:

Ystyriodd yr aelodau'r dystiolaeth a glywsant gan y ddau ymgeisydd a chytunwyd ar adroddiad drafft ar y gwrandawiad, yn amodol ar fân newidiadau. Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod cyn hir.

 

13.30 – 14.20

6.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 3 – cyflogwyr y sector preifat

Leighton Jenkins, CBI Cymru

 

Ben Cottam, FSB Cymru

 

Paul Slevin, Siambrau Cymru

 

Richard Shelby, Sefydliad y Cyfarwyddwyr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Richard Selby, Cadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru

Leighton Jenkins, CBI Cymru

Ben Cottam, FSB Cymru

Paul Slevin, Siambrau Cymru

 

 

(14.35 – 15.25)

7.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 4 – undebau llafur (1)

Nisreen Mansour, TUC

 

Bethan Thomas, UNSAIN

 

Darren Williams, PCS

 

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Nisreen Mansour, Cyngres Undebau Llafur Cymru

Bethan Thomas, Unsain

Darren Williams, Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol

 

 

 

(15.40 – 16.30)

8.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 5 – undebau llafur (2)

Dr Phil Banfield, BMA 

 

Mary Williams, UNITE

 

Kelly Andrews, GMB

 

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Yr Athro Phil Banfield, Cymdeithas Feddygol Prydain

Mary Williams, Unite

Tom Hoyles, GMB

 

(16.45 – 17.15)

9.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 6 – Sefydliad Bevan

 

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

 

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau dystiolaeth gan:

 

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

 

 

 

(17:15- 17:30)

10.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.