Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: O bell 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/07/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (10:30 - 11:00)

(11:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch diweddariad ar argymhelliad 7 o'r adroddiad 'Dyled a'r Pandemig'

Dogfennau ategol:

(11:00-12:00)

3.

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorwr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) ac (ix) i wahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 10 ar yr agenda.

(12:00 - 12:30)

5.

Trafod y dystiolaeth a'r adroddiad drafft

BREAK (12:30-13:30)

13.30 – 14.20

6.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 3 – cyflogwyr y sector preifat

Leighton Jenkins, CBI Cymru

 

Ben Cottam, FSB Cymru

 

Paul Slevin, Siambrau Cymru

 

Richard Shelby, Sefydliad y Cyfarwyddwyr

 

Dogfennau ategol:

EGWYL: (14:20- 14:35)

(14.35 – 15.25)

7.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 4 – undebau llafur (1)

Nisreen Mansour, TUC

 

Bethan Thomas, UNSAIN

 

Darren Williams, PCS

 

EGWYL: (15:25- 15:40)

(15.40 – 16.30)

8.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 5 – undebau llafur (2)

Dr Phil Banfield, BMA 

 

Mary Williams, UNITE

 

Kelly Andrews, GMB

 

EGWYL: (16:30- 16:45)

(16.45 – 17.15)

9.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), sesiwn dystiolaeth 6 – Sefydliad Bevan

 

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

 

(17:15- 17:30)

10.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): ystyried y dystiolaeth