Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/06/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

Roedd Peredur Owen Griffiths yn bresennol yn lle Sioned Williams a Joel James yn bresennol yn lle Altaf Hussain ar gyfer pob eitem ar yr agenda yn ymwneud â’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).

 

 

(14:30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

 

2.1

Gohebiaeth â'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y Glasbrint ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid.

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar graffu blynyddol ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ynghylch gwaharddiadau ar eitemau plastig untro.

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb Hawliau Dynol ynghylch profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol: triniaeth gweithwyr o leiafrifoedd ethnig ar gyflogau is.

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch ffoaduriaid o Wcráin.

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorydd/Cynghorwyr Cenedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Trais yn Seiliedig ar Rywedd, Trais Domestig a Thrais Rhywiol.

Dogfennau ategol:

(14:30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) ac (ix) i wahardd y cyhoedd o eitemau 4 a 6 ar yr agenda.

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(14:30-15:00)

4.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): briff technegol

 

Neil Surman - Dirprwy Gyfarwyddwr - Partneriaeth Gymdeithasol

Sue Hurrell - Pennaeth Caffael Gwaith Teg

Neil Buffin - Dirprwy Gyfarwyddwr - Gwasanaeth Cyfreithiol

 

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) [Fel y’I cyflwynwyd]

 

Memorandwm esboniadol

Cofnodion:

Gofynnodd yr Aelodau gyfres o gwestiynau technegol i swyddogion Llywodraeth Cymru yn ymwneud â’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).

 

(15:15-16:45)

5.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth weinidogol

 

Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog, Partneriaeth Gymdeithasol

Neil Surman, Dirprwy Gyfarwyddwr, Partneriaeth Gymdeithasol

Sue Hurrell, Pennaeth Caffael Gwaith Teg

Neil Buffin,  Dirprwy Gyfarwyddwr - Gwasanaeth Cyfreithiol

 

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) [Fel y’I cyflwynwyd]

 

Memorandwm esboniadol

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Hannah Blythyn – y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol – a’i swyddogion:

 

Neil Surman, Dirprwy Gyfarwyddwr partneriaeth gymdeithasol a gwaith teg

Sue Hurrell, Pennaeth Caffael Gwaith Teg

Neil Buffin, Materion Cyfreithiol

 

 

 

16:45-17:00

6.

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

Cyfarfu'r Aelodau yn breifat i ystyried y dystiolaeth a gawsant.