Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/02/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

 

Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Sarah Murphy AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Altaf Hussain. Roedd Sam Rowlands yn bresennol fel eilydd.

 

 

(13:30-15:00)

2.

Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Marie Brousseau-Navarro, Prif Swyddog Gweithredu a Dirprwy Gomisiynydd

Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cynhaliodd yr aelodau sesiwn graffu gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

(15:00-15:05)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd a Dr Davies ynghylch rhoi’r bleidlais i garcharorion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr aelodau'r ohebiaeth a chytuno, yn breifat, i ymateb i Dr Davies maes o law.  

 

 

3.2

Gohebiaeth oddi wrth y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

3.3

Gohebiaeth oddi wrth y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Prif Weinidog a’r Cwnsler Cyffredinol ynghylch cyllideb ddrafft 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) ac (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(15:05-15:20)

5.

Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Bu’r Aelodau’n ystyriaeth y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunwyd i Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â nifer o bwyntiau a drafodwyd, ac i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r Gyllideb Ddrafft.

 

(15:35-16:15)

6.

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn friffio gydag Archwilio Cymru

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Matthew Mortlock, Archwilio Cymru

Marks Jeffs, Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr aelodau sesiwn friffio gan Archwilio Cymru.

 

(16:15-16:30)

7.

Diweddariad ar welliannau i’r Bil Pensiynau a Swyddi Barnwrol y Gwasanaeth Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau’r diweddariad.