Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Catherine Hunt 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 13/12/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

1.2         Cafwyd ymddiheuriadau gan Luke Fletcher AS. Dirprwyodd Mabon ap Gwynfor AS ar ei ran.

 

(9.30-11.30)

2.

Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) - Tystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Simon Tew, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Ruth Cornick, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer Is-ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Debra Carter – Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Simon Tew – Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Ruth Cornick – Cyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i rannu â'r Pwyllgor y gwaith a wnaed gan Brifysgol Bangor mewn perthynas â threth gwerth tir.

 

3.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o gyfarfod y Pwyllgor ar 10 Ionawr 2024

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.30 - 12.00)

5.

Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.