Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/03/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

1.2.      Cyhoeddodd Carolyn Thomas AS fuddiant perthnasol.

 

(09.00 - 10.15)

2.

Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden awdurdodau lleol - sesiwn dystiolaeth 2

Diana Edmonds, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd Cenedlaethol, GLL

Mark Sesnan, Prif Swyddog, GLL

Richard Hughes, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Sara Mogel, Cadeirydd, Aura Cymru

Sian Williams, Rheolwr Datblygu Hamdden, Aura Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Diana Edmonds, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd Cenedlaethol, GLL (Better)

Mark Sesnan, Prif Swyddog, GLL (Better)

Richard Hughes, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Sara Mogel, Cadeirydd, Aura Cymru

Sian Williams, Rheolwr Datblygu Hamdden, Aura Cymru

 

2.2. Cytunodd Diane Edmonds, GLL (Better), i rannu’r gwaith a wnaed gyda Phrifysgol Sheffield Hallam mewn perthynas â mesur elw gwerth cymdeithasol ar fuddsoddiadau.

 

2.3. Cytunodd Sian Williams, Aura Cymru, i rannu’r gwaith a wnaed mewn perthynas â mesur gwerth cymdeithasol rhaglenni’r elusen.

 

(10.25 - 11.25)

3.

Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden awdurdodau lleol - sesiwn dystiolaeth 3

Matthew Williams, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Fergus Feeney, Prif Swyddog Gweithredol, Nofio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Matthew Williams, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Fergus Feeney, Prif Swyddog Gweithredol, Nofio Cymru

 

3.2. Cytunodd Fergus Feeney, Nofio Cymru, i rannu’r gwaith a wnaed mewn perthynas â chost ariannu gwersi nofio ysgolion yn llawn.

 

(11.30 - 12.10)

4.

Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden awdurdodau lleol - sesiwn dystiolaeth 4

Dominic MacAskill, ysgrifennydd rhanbarthol UNSAIN Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Dominic MacAskill, ysgrifennydd rhanbarthol UNSAIN Cymru

 

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Llythyr gan Propertymark mewn perthynas ag ymarferoldeb datganoli y Lwfans Tai Lleol a’r Ardal Marchnad Rentu Eang (BRMA) i Lywodraeth Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Propertymark mewn perthynas ag ymarferoldeb datganoli'r Lwfans Tai Lleol ac Ardaloedd Marchnad Rentu Eang i Lywodraeth Cymru.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

6.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

7.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

8.

Llywodraeth leol ac amrywiaeth - trafod y cylch gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl drafft a chytuno arno.

 

9.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1. Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.