Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/03/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

(09.00 - 10.30)

2.

Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden awdurdodau lleol - sesiwn dystiolaeth 1

Jennifer Huygen, Pennaeth Polisi a Phartneriaethau Strategol, Community Leisure UK

Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Buddsoddiadau, Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus, Chwaraeon Cymru

Glenn Bowen, Prif Weithredwr dros dro, Cwmpas

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr, Un Llais Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Jennifer Huygen, Pennaeth Polisi a Phartneriaethau Strategol, Community Leisure UK

Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Buddsoddiadau, Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus, Chwaraeon Cymru

Glenn Bowen, Prif Weithredwr dros dro, Cwmpas

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr Un Llais Cymru

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 4, eitem 5, eitem 6 ac eitem 11 ar agenda’r cyfarfod hwn.

Cofnodion:

3.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.40 - 10.55)

4.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(10.55 - 11.05)

5.

Ystyried cylch gorchwyl - ymchwiliad ar y sector rhentu preifat.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl a chytuno arno.

 

(11.05 - 11.15)

6.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 6) ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 6).

 

(11.15 - 12.15)

7.

Yr Hawl i Gael Tai Digonol - sesiwn dystiolaeth 3

Faye Patton, Rheolwr Polisi a Prosiect, Gofal a Thrwsio Cymru

Laura Courtney, Pennaeth Polisi a Materion Allanol, Cartrefi Cymunedol Cymru

Jim McKirdle, Swyddog Polisïau Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Faye Patton, Rheolwr Polisi a Phrosiectau, Gofal a Thrwsio Cymru

Laura Courtney, Pennaeth Polisi a Materion Allanol, Cartrefi Cymunedol Cymru

Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

(13.00 - 13.45)

8.

Yr Hawl i Gael Tai Digonol - sesiwn dystiolaeth 4

Dr Beth Watts-Cobbe, Prifysgol Heriot-Watt

Dr Jessie Hohmann, Prifysgol Technoleg, Sydney

 

Cofnodion:

8.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Dr Jessie Hohmann, Prifysgol Technoleg, Sydney

 

8.2. Cafodd y Pwyllgor ymddiheuriadau gan Dr Beth Watts-Cobbe, Prifysgol Heriot-Watt.

 

8.3. Cytunodd Dr Jessie Hohmann i ddarparu adnoddau ynghylch gweithredu’r hawl i gartref digonol.

(14.00 - 14.45)

9.

Yr Hawl i Gael Tai Digonol - sesiwn dystiolaeth 5

Yr Athro Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe

Dr Koldo Casla, Prifysgol Essex

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Yr Athro Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe

Dr Koldo Casla, Prifysgol Essex

 

10.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

10.1

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 

10.2

Llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar gyfer y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar gyfer y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

 

(14.45 - 15.00)

11.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 7, eitem 8 ac eitem 9

Cofnodion:

11.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.