Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/10/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

1.2.      Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AS.

 

(09.00 - 10.30)

2.

Sesiwn dystiolaeth yn ymwneud â Chyd-bwyllgorau Corfforedig

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd, Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd

Y Cynghorydd Bryan Davies, Cadeirydd, Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth

Y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd, Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Cadeirydd, Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd, Cydbwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru

Y Cynghorydd Bryan Davies, Cadeirydd, Cydbwyllgor Corfforedig y Canolbarth

Y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cydbwyllgor Corfforedig y De-orllewin

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Cadeirydd Cydbwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

3.

Papur i'w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar y ddarpariaeth o safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar y ddarpariaeth o safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1. Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(10.45 - 11.00)

5.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar y materion a godwyd.

 

(11.00 - 11.15)

6.

Trafod dulliau gweithredu mewn perthynas â digartrefedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor dduliau gweithredu mewn perthynas â digartrefedd a chytunodd ar ddull penodol.

 

(11.15 - 11.30)

7.

Trafod dulliau gweithredu mewn perthynas â diwygio’r dreth gyngor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor ddulliau gweithredu mewn perthynas â diwygio'r dreth gyngor a chytunodd ar ddull penodol.