Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/11/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

2.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021.

 

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Medi 2021.

 

2.3

Llythyr at y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas ag ail gartrefi.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas ag ail gartrefi.

 

2.4

Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21.

 

2.5

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir).

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Anna Hind, Cyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir).

 

(09.30 - 10.00)

3.

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diogelwch Adeiladau - sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd.

Julie James MS, Minister for Climate Change

Anna Hind, Government Lawyer, Welsh Government

Francois Samuel, Head of Building Regulations Policy, Welsh Government

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

·         Anna Hind, Cyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

·         Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu, Llywodraeth Cymru.

 

(10.15 - 11.15)

4.

Ymchwiliad i ail gartrefi: sesiwn dystiolaeth 1 - academyddion

Yr Athro Nick Gallent, Athro ym maes Tai a Chynllunio, Ysgol Gynllunio Bartlett, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain

Yr Athro Mark Tewdwr-Jones, Athro ym maes Dinasoedd a Rhanbarthau, Canolfan Dadansoddi Gofodol Uwch, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Yr Athro Nick Gallent, Athro ym maes Tai a Chynllunio, Ysgol Gynllunio Bartlett, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain

·         Yr Athro Mark Tewdwr-Jones, Athro ym maes Dinasoedd a Rhanbarthau, Canolfan Dadansoddi Gofodol Uwch, Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, Coleg Prifysgol Llundain.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

(11.30 - 11.45)

6.

Ymchwiliad i ail gartrefi - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 4.

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.45 - 11.55)

7.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diogelwch Adeiladau

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3, er mwyn llywio ei adroddiad drafft.

 

(11.55 - 12.05)

8.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

(12.05 - 12.15)

9.

Diweddariad ar sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig (CBCau)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad ar sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig.