Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.2 Anfonodd Vikki Howells ei hymddiheuriadau.

 

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Busnes at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

(09.30-11.00)

3.

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Peter Fox AS, Aelod Cyfrifol

Tyler Walsh, Staff Cymorth Aelod o’r Senedd

Gareth Rogers, Rheolwr y Bil

Sam Davies, y Gwasanaethau Cyfreithiol

Aled Evans, y Gwasanaethau Cyfreithiol

Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

(11.10-12.10)

4.

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Katie Palmer, Rheolwr Rhaglen, Synnwyr Bwyd Cymru / Ysgrifenyddiaeth Cynghrair Polisi Bwyd Cymru

Simon Wright, Cyfarwyddwr Bwyd a’r Economi Wledig, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant / Perchennog, Wright’s Independent Foods Ltd

Yr Athro Terry Marsden, Athro Emeritws mewn Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

 

(12.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig

 

(12.10-12.20)

6.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd.