Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/03/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Preifat (09.30-10.45)

(10.30-10.40)

1.

Rhag-gyfarfod preifat

(10.40-10.45)

2.

Diwygiadau i’r Cytundeb Partneriaeth Gwleidyddol, Masnach Rydd a Strategol rhwng y DU ac Wcráin

Cyhoeddus (10.45-14.00)

(10.45)

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.45)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr oddi wrth y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

(10.45-12.15)

5.

Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog - Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Lesley Griffiths AS

Gavin Watkins, Dirprwy Brif Swyddog Milfeddygol

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr

Egwyl (12.15-12.30)

(12.30-14.00)

6.

Gwaith Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidogion - Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS

Duncan Hamer, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Busnes a Rhanbarthau

Jo Salway, Cyfarwyddwr y Bartneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg

Chris Hale, Pennaeth Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru

(14.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Preifat (14.00-14.30)

(14.00-14.15)

8.

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

(14.15-14.30)

9.

Cyllid ar ôl yr UE: Papur cwmpas a dull