Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-11.45)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 3

Dylan Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Polisi, NFU Cymru

Gareth Parry, Uwch-swyddog Polisi a Chyfathrebu, Undeb Amaethwyr Cymru

Rhys Evans, Arweinydd Ffermio Cynaliadwy Cymru, Rhwydwaith Ffermio Natur-Gyfeillgar Cymru

Andrew Tuddenham, Pennaeth Polisi - Cymru, Cymdeithas y Pridd

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.30-10.45)

(10.45-11.45)

4.

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 4

David Thomson, Cyfarwyddwr Strategaeth a'r Cenhedloedd Datganoledig, Ffederasiwn Bwyd a Diod Cymru

Andy Richardson, Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

 

Dogfennau ategol:

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.45-12.00)

6.

Preifat

6.1

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

6.2

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol: