Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/10/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Datganodd Sam Kurtz fuddiant fel Cyfarwyddwr Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. 

 

(09.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

2.1

Llythyr gan Oxfam Cymru a WEN Cymru

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(09.30-11.30)

3.

Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 2

Dylan Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Polisi, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Huw Thomas, Cynghorydd Gwleidyddol, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Dr Hazel Wright, Uwch-swyddog Polisi, Undeb Amaethwyr Cymru

Libby Davies, Swyddog y Senedd a Materion Seneddol, Undeb Amaethwyr Cymru

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau dystiolaeth gan y tystion. Byddai Undeb Amaethwyr Cymru yn rhoi rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am briodoldeb y pŵer yn y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) i ddarparu cymorth ar gyfer ‘gweithgareddau ategol’, y mae rhai ohonynt ymhellach i fyny’r gadwyn cyflenwi bwyd.

 

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(11.30-12.00)

5.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.