Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/05/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon

Nododd Sam Kurtz AS ei fod yn gyfarwyddwr elusen CFfI Cymru, sydd wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru. Nododd Sarah Murphy AS ei bod yn aelod o Sefydliad Bevan, yn ogystal ag undebau llafur. Nododd Hefin David AS ei fod yn aelod o Sefydliad Bevan. Nododd Vikki Howells AS ei bod yn aelod o Sefydliad Bevan.

(10.05)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch deddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU ar gyfer y sesiwn newydd

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gwir Anrhydeddus Grant Shapps AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(10.05-10.55)

3.

Costau Byw – Gweithlu

Dr Steffan Evans, Pennaeth Polisi (Tlodi), Sefydliad Bevan

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol, Cyngres Undebau Llafur Cymru

Dr Deborah Hann, Citizens Cymru Wales

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Dr Steffan Evans, Shavanah Taj a Dr Deborah Hann gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.00-11.50)

4.

Costau Byw – Busnesau

Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, CBI Cymru

Dr Llŷr ap Gareth, Uwch Gynghorydd Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach

Chris Noice, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Leighton Jenkins, Dr Llyr ap Gareth a Chris Noice gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(12.30-13.20)

5.

Costau byw - Cymunedau gwledig

Yr Athro Mark Shucksmith OBE, Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Thirwedd, Prifysgol Newcastle

Ceri Cunnington, Cwmni Bro Ffestiniog

Jackie Blackwell, Cyngor ar Bopeth Ynys Môn

 

Cofnodion:

5.1 Atebodd yr Athro Mark Shucksmith, Ceri Cunnington a Jackie Blackwell gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(13.30-14:20)

6.

Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd

Sam Lowe, Cyfarwyddwr Masnach, Flint-Global

Emily Rees, Uwch Gymrawd yn y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer yr Economi Wleidyddol Ryngwladol

Yr Athro Michael Gasiorek, Prifysgol Sussex

 

Cofnodion:

6.1 Gohiriwyd yr eitem hon tan 13 Gorffennaf 2022

(14.20)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(14.20-14.30)

8.

Preifat

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y cyfarfod

 

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn