Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 28/04/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Anfonodd Hefin David AS ei ymddiheuriadau

1.2 Nid oedd dim dirprwyon

Datganodd Sam Kurtz AS fuddiant fel cyfarwyddwr elusen, clybiau ffermwyr ifanc Cymru, a chadeirydd clybiau ffermwyr ifanc Sir Benfro

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd - Fframweithiau Cyffredin Dros Dro

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd - Fframweithiau Cyffredin Dros Dro

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.9

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.10

Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.11

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.12

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

2.13

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.14

Adroddiad gan Gynghrair Twristiaeth Cymru, UK Hospitality Cymru a Chymdeithas Hunanddarparwyr Proffesiynol y DU

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Panel TB buchol - Academyddion

Dr Gareth Enticott, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Glyn Hewinson, Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro James Wood OBE, Prifysgol Caergrawnt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

(10.45-11.45)

4.

Panel TB buchol - Undebau'r Ffermwyr

Roger Lewis, Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

Hazel Wright, Undeb Amaethwyr Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd Roger Lewis ac Elin Jenkins gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig

(11.45-11.55)

6.

Trafod y dystiolaeth o sesiwn heddiw

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau’n ystyried y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn ac maent wedi gofyn am sesiwn friffio bellach gan y Gwasanaeth Ymchwil ar brofion twbercwlosis buchol.

(11.55-12.25)

7.

Papur Briffio Ymchwil y Senedd ar y Bil Amaethyddiaeth sydd ar ddod (preifat)

Cofnodion:

7.1 Rhoddodd y Gwasanaeth Ymchwil gyflwyniad ar y Bil Amaethyddiaeth sydd ar ddod

(12.25-12.55)

8.

Papur Briffio Ymchwil y Senedd ar Bysgodfeydd (preifat)

Cofnodion:

8.1 Rhoddodd y Gwasanaeth Ymchwil gyflwyniad ar Bysgodfeydd