Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

Rhag-gyfarfod preifat (14.20-14.30)

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.30)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd, ynghylch: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Cymru a Lloegr) 2021

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, ynghylch: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Weinidog yr Economi, ynghylch: Safleoedd Rheoli Ffiniau

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Weinidog yr Economi, ynghylch: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr at Weinidog yr Economi, ynghylch: Cytundeb Rhyngwladol: Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Lywydd NFU Cymru

Dogfennau ategol:

(14.30-15.50)

3.

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd - Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog

Lesley Griffiths AS – Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Tim Render – Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd

Dean Medcraft – Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Christianne Glossop – Prif Swyddog Milfeddygol

Matt McKeown - Pennaeth yr Amgylchedd, Ynni a Busnes Llywodraeth Materion Gwledig

Egwyl (15.50-16.00)

(16.00-16.30)

4.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

Rebecca Evans AS – y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Gwenllian Roberts - Prif Swyddog Rhanbarthol – y Gogledd

James Fenwick - Uwch Swyddog Polisi Cymorth Gwladwriaethol

(16.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(16.30-16.45)

6.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod