Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/01/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Sam Kurtz AS a Paul Davies AS ddatganiadau o fuddiannau perthnasol.

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Hybu Cig Cymru

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at Dylan Morgan, Penneaeth Polisi NFU Cymru

Dogfennau ategol:

2.9

Llythyr gan Rachel Sharp - Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Dogfennau ategol:

2.10

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

2.11

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.12

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg at y Gwir Anrhydeddus Nadhim Zahawi AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg.

Dogfennau ategol:

2.13

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.14

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

2.15

Llythyr gan Gyswllt Amgylchedd Cymru

Dogfennau ategol:

2.16

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.17

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.18

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.19

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.20

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.21

Llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

(09.30-11.00)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn Dystiolaeth gyda’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Lesley Griffiths AS, Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol

Gareth Furminger, Uwch-reolwr Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a Swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Mae'r Gweinidog wedi darparu rhagor o wybodaeth am y map gwres a'r dangosfwrdd TB buchol

(11.15-12.45)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Weinidog yr Economi a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

(12.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig

(12.45-13.15)

6.

Preifat

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Ystyried tystiolaeth

 

Adolygiad Strategol y Pwyllgor

 

Adolygu amserlen y pwyllgor a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn