Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

Cyhoeddodd Samuel Kurtz AS fuddiant fel cyfarwyddwr yr elusen Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru.

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi:

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.3

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.5

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.6

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(09.30-10.30)

3.

Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 - Undebau ffermio

Gareth Parry, Uwch-swyddog Polisi a Chyfathrebu, Undeb Amaethwyr Cymru

Aled Jones, Dirprwy Lywydd, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion o’r undebau ffermio gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.45-11.45)

4.

Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 - Sefydliadau amgylcheddol

Rachel Sharp, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Creighton Harvey, Ymddiriedolwr Annibynnol, Afonydd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion o sefydliadau amgylcheddol gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at y tystion i ofyn am atebion ysgrifenedig i gwestiynau na chyrhaeddwyd

(12.00-13.00)

5.

Blaenoriaethau Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Sefydliadau amgylcheddol

Rachel Sharp, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Arfon Williams, Rheolwr Cefn Gwlad, RSPB Cymru

Rhys Evans, Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur

Cofnodion:

5.1 Atebodd y tystion o sefydliadau amgylcheddol gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

5.2 Mae Arfon Williams, RSPB Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am enghreifftiau o gefnogaeth amaethyddol o rannau eraill o'r DU

5.3 Byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at y tystion i ofyn am atebion ysgrifenedig i gwestiynau ar fonitro effeithiau amgylcheddol cynlluniau amaethyddol

(13.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(13.00-13.30)

7.

Preifat

Trafod y dystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn