Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 06/12/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.45)

2.

Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016: craffu ar ôl deddfu: sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Swyddog Nyrsio Cymru a Chyfarwyddwr Nyrsio GIG Cymru

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru a Chyfarwyddwr Nyrsio GIG Cymru
Llywodraeth Cymru
Gill Knight, Diogelwch Swyddogion Nyrsio, Rheoleiddio a Datblygu Gwasanaethau – Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(10.45)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch gwaith parhaus yn ymwneud ag iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

3.2

Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch gwaith parhaus yn ymwneud ag iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y diweddariad bob chwe mis ar gynnydd yr ymyriad mesurau arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cymorth ariannol ychwanegol i'r GIG

Dogfennau ategol:

3.5

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r Cadeirydd ynghylch cymorth ariannol ychwanegol i'r GIG

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch canllawiau drafft NICE ar ddarparu Kaftrio

Dogfennau ategol:

3.7

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch canllawiau drafft NICE ar ddarparu Kaftrio

Dogfennau ategol:

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.45-11.00)

5.

Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016: Gwaith craffu ar ôl deddfu - trafod y dystiolaeth

(11.00-11.30)

6.

Llythrennedd iechyd: sesiwn friffio gan Dr Emily Marchant, Darlithydd mewn Addysg, Prifysgol Abertawe

Dr Emily Marchant, Darlithydd mewn Addysg, Prifysgol Abertawe

Papur 2 - Iechyd, Addysg a Ffyniant i Bawb: Profi Llythrennedd Iechyd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

(11.30-11.45)

7.

Blaenraglen waith

Papur 3 - Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

(11.45-12.00)

8.

Gweithdrefnau ar gyfer craffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Papur 4 – Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig

Dogfennau ategol: