Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/03/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy AS a Rhun ap Iorwerth AS.

1.3 Dirprwyodd Heledd Fychan AS ar ran Rhun ap Iorwerth AS.

1.4 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

(09.30-10.45)

2.

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda chyrff iechyd

Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Jonathan Irvine, Cyfarwyddwr Caffael a Gwasanaethau Negesydd Iechyd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Stuart Davies, Cyfarwyddwr Cyllid, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

 

Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr cyrff iechyd.

 

(10.45)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i adroddiad y Pwyllgor: Cysylltu'r dotiau: mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.2

Llythyr at y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch goblygiadau posibl Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) Llywodraeth y DU ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch goblygiadau posibl Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) Llywodraeth y DU ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.4

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch materion a gododd o sesiwn graffu'r Pwyllgor gyda Phrif Swyddog Nyrsio Cymru ar 26 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.5

Llythyr gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain ynghylch Diwygio Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.6

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch meddyginiaeth ar gyfer pryderon iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(10.45-11.00)

5.

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(11.00-11.30)

6.

Blaenraglen Waith

Papur 1 - Blaenraglen waith

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

(11.30-11.45)

7.

Gwasanaethau endosgopi: llythyr drafft

Papur 2 – llythyr drafft

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr.