Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30-10.45)

2.

Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gyda Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol a Phwyllgor Deintyddol Cymunedol Cymru

Vicki Jones, Cyfarwyddwr Clinigol Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rob Davies, Cyfarwyddwr Deintyddol Cyswllt, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ruwa Kadenhe, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddol Lleol Bro Taf

Manolis Roditakis, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddion Cymunedol Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Bro Taf Local Dental Committee

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, Pwyllgor Deintyddol Lledol Bro Taf a Phwyllgor Deintyddol Cymunedol Cymru

(11.00-12.00)

3.

Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gydag Phrifysgol Caerdydd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Ivor Chestnutt, Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd

Anup Karki, Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Angela Jones, Cyfarwyddwr Dros Dro Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Papur 2 – Prifysgol Caerdydd

Papur 3 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Prifysgol Caerdydd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

(12.00)

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar y Bil Iechyd Meddwl Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

4.2

Llythyr at Gadeirydd yr Awdurdod Safonau Proffesiynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac ar gyfer eitemau 1 a 2 o'r cyfarfod ar 26 Hydref 2022

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(12.00-12.05)

6.

Deintyddiaeth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

(12.05-12.15)

7.

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gofal cymdeithasol: gohebiaeth

Papur 4 – Gohebiaeth â’r Gweinidogion â chyfrifoldeb am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion i ymateb i’w llythyr dyddiedig 11 Hydref 2022.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion i ofyn am ragor o wybodaeth yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol ar waith y Gweinidogion ar 6 Hydref 2022.

(12.15-12.20)

8.

Blaenraglen waith

Papur 5 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.