Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.45)

2.

Sganio’r gorwel ym maes gofal cymdeithasol: sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

Gillian Baranski, Prif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

Vicky Poole, Dirprwy Brif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

 

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Papur 1 – Tystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Cymru

 

Dogfennau ategol:

(10.45)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am Cadernid Meddwl

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cynnydd a wnaed tuag at ddileu hepatitis C yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cynnydd a wnaed tuag at ddileu hepatitis C yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:

3.9

Llythyr gan Awdurdod Ystadegau'r DU ynghylch adroddiadau'r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau

Dogfennau ategol:

3.10

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) ac (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.45-11.00)

5.

Sganio’r gorwel ym maes gofal cymdeithasol: trafod y dystiolaeth

(11.00-11.10)

6.

Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru

Papur 2 - Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru

 

(11.10-11.20)

7.

Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru: trafod y llythyrau drafft

Papur 3 - Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru

 

(11.20-12.15)

8.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl - trafod yr adroddiad drafft

Papur 4 - Anghydraddoldebau iechyd meddwl: cyhoeddi’r adroddiad

Papur 5 - adroddiad drafft

Papur 6 - Grŵp cynghori ar-lein anghydraddoldebau iechyd meddwl: crynodeb o ganfyddiadau’r gwaith ymgysylltu