Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/11/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Jayne Bryant AS, a oedd yn bresennol ar gyfer eitemau 1-5, yn unol â Rheol Sefydlog 17.49.

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau ar gyfer eitem 8 gan Jack Sargeant AS. Dirprwyodd KS ar ei ran ar gyfer yr eitem honno.

(09.30-10.45)

2.

Sganio’r gorwel ym maes gofal cymdeithasol: sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

Gillian Baranski, Prif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

Vicky Poole, Dirprwy Brif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

 

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Papur 1 – Tystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Arolygiaeth Gofal Cymru.

2.2 Cytunodd Arolygiaeth Gofal Cymru i ddarparu’r eitemau a ganlyn:

  • Manylion ynghylch y broses a ddilynir gan awdurdodau lleol ar ôl cael adroddiadau gofal gan Arolygiaeth Gofal Cymru am gartrefi plant, ac ynghylch a oes unrhyw adborth yn dod i law ynghylch y camau a gymerir o ganlyniad.
  • Linc i'r offeryn data a ddefnyddir i fonitro’r ddarpariaeth gwasanaethau Cymraeg.

Manylion y gwaith a gaiff ei wneud i wella arweinyddiaeth a rheolaeth yn y sector gofal cymdeithasol.

(10.45)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.3

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.4

Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.5

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynglŷn â’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Cadernid Meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.6

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cynnydd a wnaed tuag at ddileu hepatitis C yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.7

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cynnydd a wnaed tuag at ddileu hepatitis C yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.8

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr, a chytunodd i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ofyn am ragor o eglurder a gwybodaeth.

3.9

Llythyr gan Awdurdod Ystadegau'r DU ynghylch adroddiadau'r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.10

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(10.45-11.00)

5.

Sganio’r gorwel ym maes gofal cymdeithasol: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

(11.00-11.10)

6.

Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru

Papur 2 - Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â Llywodraeth Cymru, a chytunodd i drafod y mater ymhellach yn ei gyfarfod nesaf.

(11.10-11.20)

7.

Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru: trafod y llythyrau drafft

Papur 3 - Craffu ar waith Iechyd a Gofal Digidol Cymru

 

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar gynnwys y llythyrau drafft at Iechyd a Gofal Digidol Cymru a phrif weithredwyr y byrddau iechyd.

(11.20-12.15)

8.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl – trafod yr adroddiad drafft

Papur 4 - Anghydraddoldebau iechyd meddwl: cyhoeddi’r adroddiad

Papur 5 - adroddiad drafft

Papur 6 - Grŵp cynghori ar-lein anghydraddoldebau iechyd meddwl: crynodeb o ganfyddiadau’r gwaith ymgysylltu

 

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried unrhyw newidiadau dros e-bost.