Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Nodyn: Hybrid 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

 

(09.15-10.00)

2.

Sesiwn graffu ar ôl penodi gyda'r Cadeirydd dros dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mr Emrys Elias, Cadeirydd dros dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg


Briff ymchwil

Papur 1 - Bywgraffiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Emrys Elias, Cadeirydd dros dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. 

 

2.2 Cytunodd Mr Elias i ddarparu rhagor o wybodaeth am sut y mae'n bwriadu gwella’r broses o rannu gwybodaeth a chyfathrebu â chleifion, a sut y bydd yn gwella’r gwasanaethau a ddarperir i bobl leol yn rhanbarth Cwm Taf, yn enwedig y rhai sy’n rhan o’r grwpiau anoddaf i'w cyrraedd, a’r rhai sy’n rhan o grwpiau llai ffit a llai iach.

 

 

 

(10.15-11.45)

3.

Gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol: sesiwn dystiolaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Alexandra Howells, Prif Weithredwr - Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Julie Rogers, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol - Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Sue Evans, Prif Weithredwr - Gofal Cymdeithasol Cymru

Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu - Gofal Cymdeithasol Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad ar y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ynghylch y gweithlu gofal cymdeithasol gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

3.2 Cytunodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a Gofal Cymdeithasol Cymru i ddarparu papur briffio i'r Pwyllgor ynghylch yr ymgyrch recriwtio ‘Gofalwn Cymru’, ynghyd â manylion ynghylch yr adnoddau cenedlaethol sydd ar gael drwy'r strategaeth ar gyfer cefnogi llesiant staff gofal iechyd a gofal cymdeithasol.

         

 

(11.45)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â gwaith craffu pwyllgorau'r Senedd ar fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

4.2

Llythyr gan Awdurdod Ystadegau'r DU ynghylch cyhoeddi ei adroddiad: Gwella ystadegau iechyd a gofal cymdeithasol: y gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Canolfan Ganser arfaethedig Felindre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.4

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Canolfan Ganser arfaethedig Felindre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

4.5

Llythyr at y Cadeirydd gan Pancreatic Cancer UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Iechyd a Gofal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

 

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.45-11.55)

6.

Sesiwn graffu ar ôl penodi: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

(11.55-12.05)

7.

Gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i ysgrifennu at Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac undebau llafur perthnasol i ofyn am wybodaeth ychwanegol ynghylch nifer o bwyntiau.

 

 

(12.05-12.20)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Iechyd a Gofal: trafod y dystiolaeth ysgrifenedig

 

Papur 3 - adroddiad drafft

Papur 4 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Iechyd a Gofal: Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Papur 5 – tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

Papur 6 – tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol

Papur 7 – tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

Papur 8 – tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth

Papur 9 – tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cyngor Optegol Cyffredinol  

Papur 10 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Gonffederasiwn GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig a ddaeth i law a nododd fod y Pwyllgor Busnes wedi awgrymu ei fod yn bwriadu ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad. Cytunodd y Pwyllgor, pe bai'r estyniad yn ddigon hir i ganiatáu iddo ofyn am dystiolaeth bellach, y byddai'n ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am wybodaeth ychwanegol.

 

(12.20-12.30)

9.

Adferiad COVID-19

Papur 11: Adferiad COVID: nodyn o'r materion a drafodwyd ag academyddion ar 7 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi nodiadau ynghylch y materion a drafodwyd ar dudalen we'r Pwyllgor, a chytunodd i rannu'r nodiadau hynny gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

(12.30-12.40)

10.

Blaenraglen Waith

Papur 12 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref.

 

(12.40-12.50)

11.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: dull o graffu

Papur 13 – y dull o graffu ar y gyllideb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.

 

(12.50-13.00)

12.

Ymchwiliad i lif cleifion: trafod dulliau

Papur 14 – papur cwmpasu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddulliau gweithredu mewn perthynas â'r ymchwiliad i lif cleifion.

 

(13.00-13.10)

13.

Gwrandawiad cyn penodi: Cadeirydd Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: trafod y dull

Papur 15 – papur cwmpasu

Dogfennau ategol: