Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/07/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(15.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor yn y Chweched Senedd.

1.2 Cyflwynodd y Cadeirydd a'r Aelodau eu hunain ar gyfer y cofnod.
1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AS.

 

(15.15-15.20)

2.

Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd yr aelodau gylch gwaith y Pwyllgor.

 

(15.20)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Diweddariad gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg ar y pryd ynghylch cynnydd o ran argymhellion a wnaeth Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd yn ei adroddiad: 'Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y diweddariad.

 

3.2

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg ar y pryd i argymhellion a wnaeth Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd yn ei adroddiad ar effaith COVID-19 ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

3.3

Adroddiad Gwaddol Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor adroddiad gwaddol ei bwyllgor rhagflaenol.

 

3.8

Adroddiad gwaddol Fforwm y Cadeiryddion y Bumed Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor adroddiad gwaddol Fforwm Cadeiryddion y Bumed Senedd.

 

(15.25)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(15.25-15.40)

5.

Gweithdrefnau pwyllgorau a'u ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau weithdrefnau yn ymwneud â Phwyllgorau, a chytunwyd ar y ffyrdd o weithio a fyddai’n well.

 

(15.40-16.00)

6.

Dull gweithredu strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i ymgynghori â rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ystod yr haf ynghylch blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd er mwyn llywio datblygiad dull strategol o gyflawni ei gylch gwaith.

 

(16.00-16.15)

7.

Gwaith cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei flaenraglen waith ar gyfer hanner cyntaf tymor yr hydref, ac i gyhoeddi blaenraglen waith dreigl maes o law.