Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Jones, nid oedd neb yn dirprwyo ar ei rhan. 

 

(09.30 - 09.35)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Cymorth iechyd meddwl mewn addysg uwch

Dogfennau ategol:

2.2

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.3

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.4

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.5

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.6

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.7

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.8

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.9

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

2.10

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

2.11

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

2.12

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

2.13

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

2.14

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

2.15

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

2.16

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.17

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.18

Gwybodaeth gan randdeiliaid

Dogfennau ategol:

2.19

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

2.20

Materion sy'n ymwneud â deddfwriaeth - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.21

Gwybodaeth gan Randdeiliaid

Dogfennau ategol:

2.22

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

2.23

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

(09.35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o eitem gyntaf y cyfarfod ar 10 Mai

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.35 - 11.00)

4.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Caiff ei drafod ymhellach yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

(11.10 - 11.40)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau yr ymateb gan Lywodraeth Cymru a'r papur i’w nodi 10, sef llythyr gan y Pwyllgor Cyllid. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu'n ôl at y Pwyllgor Cyllid gyda'u barn ar dystiolaeth ysgrifenedig gweinidogol.

 

(11.40 - 11.50)

6.

Mynediad at addysg i blant a phobl ifanc anabl - trafod strategaeth ymgysylltu

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau ar y dull o ymgysylltu â Senedd Ieuenctid Cymru. Fe wnaethon nhw hefyd drafod rôl ac allbwn dewisol y grŵp cynghori ar-lein a chytuno arnynt.

 

(11.50 - 12.05)

7.

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Prif Weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil - trafod y dull gweithredu

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau ar y dull gweithredu. Fe gytunon nhw hefyd i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynglŷn â'r broses cyn penodi.