Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Jones AS ond doedd neb yn dirprwyo ar ei rhan.  Roedd Jane Bryant AS yn bresennol yn dirprwyo ar ran Buffy Williams AS nes iddi gyrraedd y cyfarfod.  

 

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023 - 24 - sesiwn dystiolaeth 2

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd a Llesiant, Llywodraeth Cymru

Steve Elliot, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Claire Bennett, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

2.2. Cytunodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i gynnal sesiwn brififo technegol ar Asesiad Effaith Integredig Strategol Llywodraeth Cymru.

 

 

(11.00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol

Dogfennau ategol:

3.2

Gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol

Dogfennau ategol:

3.3

Gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol

Dogfennau ategol:

3.4

Gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol

Dogfennau ategol:

3.5

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.6

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, y cyfarfod cyfan ar 26 Ionawr ac ar gyfer Eitem 1 ar 2 Chwefror

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig

 

(11.00 - 11.15)

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

(11.25 - 12.20)

6.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth gyda phobl ifanc

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymchwiliad gyda (Saesneg yn unig) phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal. 

 

(12.20 - 12.30)

7.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiwn flaenorol.