Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

1.3 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Sioned Williams AS fod ei gŵr yn Athro ai fod yn cael ei gyflogi gan Brifysgol Abertawe.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Cymorth iechyd meddwl mewn addysg uwch - sesiwn dystiolaeth 3

Andy Bell, Dirprwy Brif Weithredwr, y Ganolfan Iechyd Meddwl

Sian Taylor, Arweinydd Clinigol ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Sylfaenol Plant a’r Glasoed, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Angela Lodwick, Pennaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl Sylfaenol Plant a’r Glasoed a Therapïau Seicolegol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Richard Maggs, Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Andrea Parry, Arweinydd Tîm, Iechyd Da: Tîm Iechyd Ieuenctid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Emma Haggerty, Arweinydd Clinigol Anhwylderau Bwyta, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd a’r Ganolfan Iechyd Meddwl.

2.2 Cytunodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu gwerthusiad o'r prosiectau peilot mewngymorth mewn ysgolion, gan gynnwys yr effaith ar fyfyrwyr ac addysgwyr.

2.3 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunodd y Cadeirydd y byddai'r cwestiynau nas gofynnwyd yn cael eu hanfon at y tystion ar gyfer ymateb ysgrifenedig.

 

(10.25 - 11.25)

3.

Cymorth iechyd meddwl mewn addysg uwch - sesiwn dystiolaeth 4

Dr Liz Forty, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

Dr Julie Keely, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Kim Dienes, Darlithydd Seicoleg, Prifysgol Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, a Dr Kim Dienes.

 

(11.30 - 12.30)

4.

Cymorth iechyd meddwl mewn addysg uwch - sesiwn dystiolaeth 5

Simon Jones, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd, Mind Cymru

Dominic Smithies, Arweinydd Dylanwadu ac Eiriolaeth, Student Minds

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Mind Cymr a Student Minds.

 

(12.30)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

5.2

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ysgolion

Dogfennau ategol:

5.3

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

5.4

Cyfres arholiadau'r haf 2022

Dogfennau ategol:

5.5

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

5.6

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

(12.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.30 - 12.35)

7.

Cymorth iechyd meddwl mewn addysg uwch - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.