Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Jones AS a James Evans AS, ac roedd Sam Rowlands yn dirprwyo ar ran Laura. Roedd Heledd Fychan AS yn dirprwyo ar ran Sioned Williams AS ar gyfer eitemau 5 a 6. 

 

 

(09.15)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.2

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.3

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.4

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

2.5

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

(09.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitem 1 yn y cyfarfod ar 16 Mehefin

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.15 - 10.00)

4.

Cymwysterau Cymru - diweddariad ar flaenoriaethau [rhan 2]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf gan Gymwysterau Cymru am ddiwygiadau ôl 16 ac arholiadau haf 2022.  

 

(10.10 - 11.10)

5.

Absenoldeb disgyblion - Sesiwn friffio

Meilyr Rowlands

 

Cofnodion:

5.1 Cyn sesiwn dystiolaeth lafar y Pwyllgor, cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Meilyr Rowlands.

 

(11.10 - 11.20)

6.

Absenoldeb disgyblion - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y wybodaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn friffio flaenorol.

 

(11.20 - 11.50)

7.

Gweithredu diwygiadau addysg allweddol - ystyried y dull gweithredu

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dulliau o weithredu mewn perthynas â’r diwygiadau addysg allweddol. Yn amodol ar fân newidiadau, cytunwyd ar y dull o weithredu.