Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2       Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.2

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.3

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.4

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.5

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.6

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

Dogfennau ategol:

2.7

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.8

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.9

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.10

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.11

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

2.12

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

2.13

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.14

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

2.15

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.16

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.17

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.18

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.19

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

2.20

Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Dogfennau ategol:

(09.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.30 - 10.30)

4.

Cymwysterau Cymru – diweddariad ar flaenoriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Gymwysterau Cymru

 

(10.40 - 11.15)

5.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr – canfyddiadau o'r gwaith ymgysylltu â phlant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Gwyliodd yr Aelodau fideo a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr o Goleg Cambria. Trafododd yr Aelodau y fideo a'r canfyddiadau gyda'r myfyrwyr.

 

(11.15 - 11.45)

6.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y sesiwn a gafwyd gyda’r myfyrwyr, a thrafododd y thema a oedd yn dod i’r amlwg cyn y sesiwn dystiolaeth olaf.