Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd, ond bod y cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.  Nododd y Cadeirydd y byddai Sioned Williams AS yn dirprwyo ar ran Siân Gwenllian AS ar gyfer eitemau 1-8.

 

1.4 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Sioned Williams AS fod ei gŵr yn cael ei gyflogi gan Brifysgol Abertawe.

 

(09.00 - 09.05)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

 

2.1

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

2.2

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

2.3

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

2.4

Cwricwlwm i Gymru

Dogfennau ategol:

2.5

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.6

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.7

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.8

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

2.9

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

2.10

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

2.11

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

2.12

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

2.13

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.14

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

(09.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.05 - 09.20)

4.

Trafod y dull o ymdrin â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dull ar gyfer craffu ar y gyllideb ddrafft.

4.2 Cytunodd yr Aelodau ar y canlynol:

- ysgrifennu at y Gweinidogion perthnasol yn gofyn am wybodaeth cyn y sesiynau tystiolaeth lafar; ac

- yn lle trefniant ffurfiol ar gyfer gweithio ar y cyd gyda'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, byddai'n rhannu unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig berthnasol â'r Pwyllgor.

 

(09.20 - 09.30)

5.

Cyflwyniad i Ddeddfwriaeth

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan y Clerc ar y broses ddeddfwriaethol.

 

(09.30 - 10.30)

6.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - papur briffio gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Brif Weithredwr a Dirprwy Brif Weithredwr CCAUC.

 

(10.35 - 11.35)

7.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - papur briffio technegol gan Lywodraeth Cymru

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol ar y Bil gan swyddogion Llywodraeth Cymru. 

 

(11.35 - 11.45)

8.

Trafod y dull o ymdrin â'r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o ystyried y Bil.

8.2 Cytunodd yr Aelodau ar y canlynol:

- y cylch gorchwyl drafft;

- ei ddull o graffu yng Nghyfnod 1;

- yn amodol ar ychydig o ychwanegiadau, rhestr y rhanddeiliaid ar gyfer tystiolaeth ysgrifenedig;

- y tystion i’w gwahodd i roi tystiolaeth lafar; a

- chyfnod ymgynghori o chwe wythnos.

 

(12.30 - 15.30)

9.

Sesiwn hyfforddi’r pwyllgor ar ddiogelu, wedi'i hwyluso gan yr NSPCC (rhan 2)

Cofnodion:

9.1 Cymerodd yr Aelodau ran mewn sesiwn hyfforddi ar ddiogelu.