Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond y byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan James Evans AS, roedd Joel James yn dirprwyo ar ran eitemau 2 i 4.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 1

Adroddiad Estyn - Dydyn ni ddim yn dweud wrth ein hathrawon - Profiadau o aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru

 

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol Estyn

Dyfrig Ellis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Estyn

Delyth Gray, Arolygydd Ei Mawrhydi, Estyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

2.2 Cytunodd Estyn i ddarparu adroddiadau sy'n berthnasol i'r ymchwiliad i'r Aelodau.

 

(10.15)

3.

Papurau i’w nodi

Mae papurau i'w nodi 1 – 11 yn ymateb i lythyr gan y Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth ynghylch gweithio gyda'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yn dilyn y sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant.

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.2

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.3

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.4

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.5

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.6

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.7

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.8

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.9

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.10

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.11

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.12

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

3.13

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

3.14

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

3.15

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

3.16

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

3.17

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

3.18

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.19

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.20

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.21

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

3.22

Trefn Busnes

Dogfennau ategol:

3.23

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

3.24

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

(10.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod am weddill y cyfarfod a’r cyfarfod cyfan ar 17 Chwefror.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.15 - 10.20)

5.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

(10.20 - 11.40)

6.

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Byddai'r adroddiad yn cael ei ddiweddaru yn dilyn y drafodaeth a'i ystyried eto yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

 

(11.40 - 12.00)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Oherwydd yr amserlenni adrodd, cytunodd yr Aelodau y byddai adroddiad diwygiedig yn cael ei gytuno'n electronig. Byddai’r adroddiad terfynol yn cael ei osod ar 15 Chwefror. 

 

(13.00 - 15.00)

8.

Hyfforddiant Hawliau Plant

Cofnodion:

8.1 Mynychodd yr Aelodau sesiwn hyfforddi ar hawliau plant.