Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Nodyn: Hybrid 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon.

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2              Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS

 

(09.15 - 11.15)

2.

COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â materion iechyd

Judith Paget – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr GIG Cymru

Frank Atherton – Prif Swyddog Meddygol

Jo-Anne Daniels - Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG

Steve Elliott – Cyfarwyddwr Cyllid

Elin Gwynedd - Dirprwy Gyfarwyddwr Brechlyn COVID-19

Albert Heaney – Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

Jonathan Irvine - Cyfarwyddwr Caffael a Gwasanaethau Negesydd Iechyd

Samia Saeed-Edmonds - Cyfarwyddwr y Rhaglen Gynllunio

Andrew Sallows - Cyfarwyddwr Cyflawni Rhaglen

Lisa Wise – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflenwadau Llawdriniaeth (CDP)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar COVID-19 a'i effaith ar faterion iechyd.

2.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr y GIG gyda chwestiynau na chyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn a materion a godwyd gan Aelodau wrth drafod y dystiolaeth a gafwyd, yn breifat.

 

(11.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 4 a 5 o’r cyfarfod heddiw ac Eitemau 1 i 5 o'r cyfarfod ar 1 Rhagfyr 2021

 

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.25 - 11.55)

4.

Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod yr Ymatebion i Adroddiadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn trafod yr ymatebion i holl Adroddiadau’r Pwyllgor blaenorol ynghyd ag ymatebion Llywodraeth Cymru i Adroddiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2020.

4.2 Bu'r Aelodau hefyd yn trafod y mater o dderbyn argymhellion y Pwyllgor ‘mewn egwyddor'.

4.3 Nododd yr aelodau y ddadl a drefnwyd yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer 24 Tachwedd ar weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

(11.55 - 12.30)

5.

COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.