Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 19 Ionawr 2023, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid,

 

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-03-23 P1 – Adroddiad drafft

 

·         Pennod 1 - Cyflwyniad

·         Pennod 2 - Trosolwg a Rhagolwg Economaidd

·         Pennod 3 - Ysgogwyr Cyllidol

·         Pennod 4 - Cyflwyno’r Gyllideb

·         Pennod 5 - Costau byw: trechu tlodi ac anghydraddoldeb

·         Pennod 6 - Diogelu Gwasanaethau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i’w gymeradwyo yn amodol ar fân newidiadau.

 

(10.30-10.45)

3.

Ceisiadau o ran Cyllideb Atodol 2022-23 gan Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol

Dogfennau ategol:

FIN(6)-03-23 P2 - Papur blaen

FIN(6)-03-23 P3 - Ail Gyllideb Atodol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022-23

FIN(6)-03-23 P4 - Ail Amcangyfrif Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2022-23

FIN(6)-03-23 P5 - Ail Amcangyfrif Atodol Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23

FIN(6)-03-23 P6 - Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yr Ombwdsmon 2021-22; ac Amcangyfrif 2023-24 - 19 Ionawr 2023

FIN(6)-03-23 P7 - Archwilio Cymru: Ymateb i waith craffu blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar Swyddfa Archwilio Cymru – 19 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y ceisiadau o ran y gyllideb atodol gan Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol ac fe’u derbyniwyd.

 

3.2 Trafododd y Pwyllgor gywiriad Archwilio Cymru i amcangyfrif 20233-24 ac fe’i derbyniwyd.