Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/11/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod Preifat - Anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2        Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd Peter Fox AS fuddiant o dan eitem 3, sef ei fod yn ffermwr ac yn ffermwr tenant.

 

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2022

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2022

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog ynghylch goblygiadau ariannol Biliau.

 

 

2.1

PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol (F:ISC) - 19 Hydref 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 12 Hydref 2022 - 21 Hydref 2022.

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): Ymateb Llywodraeth Cymru - 25 Hydref 2022.

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen Cyllideb Ddrafft 2023-24 Llywodraeth Cymru - 24 Hydref 2022

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen ar gyfer Ail Gyllideb Atodol 2022-23 - 3 Tachwedd 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Goblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd

James Owen, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Diwygio Rheoli Tir

Simon Bilsborough, Uned Ddiwygio Rheoli Tir

 

Dogfennau ategol:

Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 345KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 3.8MB)

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd; a swyddogion Llywodraeth Cymru ar oblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

·         Nodyn ar y modelu ariannol yn ymwneud â chostau anhysbys neu anfesuradwy’r Bil, yn seiliedig ar brofiadau'r gorffennol.

 

·         Nodyn ar y gofynion adrodd ariannol ar gyfer asesu'r effaith economaidd ar y sector amaethyddol mewn perthynas â chynlluniau cymorth yn y dyfodol.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 7 a’r cyfarfodydd ar 16 Tachwedd 2022 a 1 Rhagfyr 2022.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30-10.45)

5.

Goblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

Cyhoeddus

(10.45-12.00)

6.

Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2023-24 a'r Adroddiad Interim: Sesiwn dystiolaeth

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol

Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-22-22 P1 - Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2024

FIN(6)-22-22 P2 - Gwybodaeth ategol ar gyfer Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2024

FIN(6)-22-22 P3 – Adroddiad Interim – Asesiad o gynnydd a wnaed o’i gymharu â’n Cynllun Blynyddol ar gyfer 2022-23 yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2022

FIN(6)-22-22 P4 - Llythyr gan Ben Robertson ar ran canghennau Undeb y PCS ac Undeb Prospect yn Archwilio Cymru: Cyflog Staff - 3 Tachwedd 2022

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, a swyddogion Archwilio Cymru.

 

Preifat

(12.00-12.15)

7.

Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2023-24 a'r Adroddiad Interim: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.