Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 9 Tachwedd, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.30-10.00)

2.

Craffu Blynyddol ar Waith Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-23-22 P1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd arno gyda mân newidiadau.

 

(10.00-10.30)

3.

Gwaith craffu blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-23-22 P2 – Adroddiad drafft (I'w gynnwys yn y pecyn atodol)

FIN(6)-23-22 P3 - Llythyr gan Archwilio Cymru: Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; a gwybodaeth ychwanegol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd arno gyda mân newidiadau.