Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/10/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (9.15 – 9.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Medi 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

PTN 1 - Gohebiaeth gan Bwyllgor Cyllid a Gweinyddiaeth Gyhoeddus Senedd yr Alban: Agenda codi'r gwastad - 5 Hydref 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-11.00)

3.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22, a’r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth

Michelle Morris, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Gwella

Katrin Shaw, Prif Gynghorydd Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-22 P1 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22

FIN(6)-20-22 P2 - Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2023-24

FIN(6)-20-22 P3 - Cynllun Strategol 2023-2026

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a swyddogion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

3.2 Cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ddarparu nodyn yn egluro a fyddai ataliad o fwy na chwe mis a roddir i gynghorydd lleol yn sbarduno isetholiad yn awtomatig.

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 20 Hydref 2022.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11.00-11.15)

5.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22, a’r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

(11.15-11.30)

6.

Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Archwilio Cymru

Laurie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Busnes, Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-22 P4 – Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch caffael gwasanaethau archwilio allanol i Swyddfa Archwilio Cymru. Cytunodd y Pwyllgor i benodi’r cyflenwr a argymhellwyd – sef RSM – am gyfnod cychwynnol o bedair blynedd, yn dechrau ar 2 Tachwedd 2022a gan  gynnwys hawl i Swyddfa Archwilio Cymru ymestyn y tymor yn flynyddol, hyd at gyfanswm hyd o 7 mlynedd.

(11.30-11.45)

7.

Goblygiadau ariannol Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-22 P5 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd arno gyda mân newidiadau.