Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 30 Mehefin, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.30-10.30)

2.

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P1 – Adroddiad drafft (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 

(10.30-11.15)

3.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Trafod y materion o bwys

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P2 – Papur materion allweddol (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur materion o bwys.

 

(11.15-11.45)

4.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru: Dull recriwtio

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P3 – Briff yr ymgeiswyr

FIN(6)-16-22 P4 – Penodi Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru ac aelodau anweithredol: Y dull o ran recriwtio

FIN(6)-16-22 P5 - Telerau ac Amodau penodiadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar bapurau yn ymwneud â phenodi Cadeirydd ac aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

 

(11.45-12.00)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Y dull craffu

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P6 – Papur ar y dull o graffu

FIN(6)-16-22 P7 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Amserlen y gyllideb 2023-24 – 1 Gorffennaf 2022

FIN(6)-16-22 P8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – 4 Gorffennaf 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur ar y dull o gynnal y gwaith craffu ar y gyllideb.

 

(12.00-12.15)

6.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P9 – Y flaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y flaenraglen waith.

 

(12.15-12.30)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P10 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

FIN(6)-16-22 P11 – Amserlen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Banc Seilwaith y DU

FIN(6)-16-22 P12 - Llythyr gan Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - 30 Mehefin 2022

Nodyn cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU a chytunwyd i gyflwyno adroddiad.