Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (10.30 – 11.00)

(11.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid.

(11.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mai 2022

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mai 2022

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen y Gyllideb - 31 Mai 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cynllun Gwella’r Gyllideb - 1 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan Gomisiwn y Senedd: Goblygiadau ariannol y pandemig COVID-19 - y sefyllfa ddiweddaraf fel ar 31 Mawrth 2022 - 13 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 14 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 - Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg: Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig - 14 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

(11.00-12.30)

3.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Sesiwn dystiolaeth 3

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Sarah Govier, Pennaeth Cysylltiadau Rhynglywodraethol

Peter Ryland, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Morol

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-14-22 P1 – Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi; Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd; Sarah Govier, Pennaeth Cysylltiadau Rhynglywodraethol; Peter Ryland, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Morol ar ymchwiliad y Pwyllgor i drefniadau ariannu Ôl-UE.

(12.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

(12.30-12.40)

5.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(12.40-12.45)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

FIN(6)-14-22 P2 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

FIN(6)-14-22 P3 – Amserlen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Banc Seilwaith y DU

Nodyn cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU.