Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 02/02/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid.

(09.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ionawr

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Ionawr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid - 21 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â’r Bil Trethi: Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) - 24 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: cyfalaf trafodiadau ariannol - 26 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol: Gweinyddu cyfraddau treth incwm Cymru 2020-21 - Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-10.20)

3.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Sesiwn dystiolaeth 2

John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Cyhoeddus, Sefydliad Siartredig Trethiant

Lakshmi Narain, Cadeirydd Pwyllgor Technegol Cymru’r Sefydliad Trethiant Siartredig

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-05-22 P1 Sefydliad Siartredig Trethiant a Grŵp Diwygio Trethi Incwm Isel

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Cyhoeddus, Sefydliad Siartredig Trethiant a Lakshmi Narain, Cadeirydd Pwyllgor Technegol Cymru’r Sefydliad Trethiant Siartredig ar y Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

 

EGWYL (10.20-10.30)

(10.30-11.30)

4.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Sesiwn dystiolaeth 3

Frank Haskew, Pennaeth Treth, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Richard Lloyd-Bithell, Uwch-reolwr Polisi a Thechnegol, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

Glenn Collins, Pennaeth Polisi, Ymgysylltiad Technegol a Strategol, Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig y DU

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-05-22 P2 – Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

FIN(6)-05-22 P3 - Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

FIN(6)-05-22 P4 - Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig y DU

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Frank Haskew, Pennaeth Treth, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr; Richard Lloyd-Bithell, Uwch-reolwr Polisi a Thechnegol, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth; a Glenn Collins, Pennaeth Polisi, Ymgysylltiad Technegol a Strategol, Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig y DU ar y Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu).

 

 

 

 

EGWYL (11.30-11.40)

(11.40-12.10)

5.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Sesiwn dystiolaeth 4

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Prif Swyddog Gweithredu, Awdurdod Cyllid Cymru

Dave Matthews, Pennaeth Strategaeth Treth a Pholisi, Awdurdod Cyllid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru; Sam Cairns, Prif Swyddog Gweithredu, Awdurdod Cyllid Cymru; a Dave Matthews, Pennaeth Strategaeth Treth a Pholisi, Awdurdod Cyllid Cymru ar y Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu).

 

(12.10)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.10-12.20)

7.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.20-12.30)

8.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-05-22 P5 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.