Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 24/11/2021 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (10.15-10.30)

(10.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid.

(10.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 a 19 Tachwedd 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

PTN 1 - Gwybodaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i broses gyllidebol ddeddfwriaethol - Tachwedd 2021

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid - 9 Tachwedd 2021

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Ymateb Comisiwn y Senedd i adroddiad y Pwyllgor ar Graffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23 – 10 Tachwedd 2021

Dogfennau ategol:

(10.30-11.30)

3.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

 

Dogfennau ategol:

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AS, y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg; Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes; a Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio PCET, ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg i ddarparu gwybodaeth ariannol ychwanegol am y Bil.

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11.30-11.40)

5.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg i ofyn am ragor o wybodaeth.

Egwyl dechnegol (11.40-11.45)

(11.45-12.15)

6.

Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Nicola Evans, Pennaeth Cyllid Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-21 P1 - Llythyr gan Archwilio Cymru: Diweddariadau ar yr adolygiad Teithio a Chynhaliaeth a’r Cynllun Strategol Pum Mlynedd – 1 Tachwedd 2021

FIN(6)-11-21 P2 – Amcangyfrif Ategol Drafft 2021-22

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru; a Nicola Evans, Pennaeth Cyllid, Archwilio Cymru ar yr adolygiad teithio a chynhaliaeth.

(12.15-12.25)

7.

Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth: Trafod y sesiwn

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

(12.25-12.30)

8.

Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-21 P3 - Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.