Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 9 Tachwedd, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd Peter Fox AS fuddiant o dan eitem 3, sef ei fod yn ffermwr ac yn derbyn y taliad sengl.

(09.30-09.45)

2.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-24-22 P1 - Adroddiad drafft

FIN(6)-24-22 P2 - Llythyr gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Llywodraeth Cymru: Trefniadau tâl ar gyfer Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru – 7 Medi 2022

FIN(6)-24-22 P3 - Llythyr gan y Prif Weinidog: Trefniadau tâl ar gyfer Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru – 24 Tachwedd 2022

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

(09.45-10.00)

3.

Goblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-24-22 P4 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

(10.00-10.15)

4.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

FIN(6)-24-22 P5 – Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1  Bu’r Pwyllgor yn trafod y flaenraglen waith.

(10.15-10.30)

5.

Adolygu Protocol y Gyllideb: Trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-24-22 P6 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft a chytunodd arno.