Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.30-10.30)

2.

Archwilio Cymru - Briff rhagarweiniol

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol

Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio 

Anne-Louise Clark, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid

 

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P1 – Archwilio Cymru: Sleidiau’r cyflwyniad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor ei friffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a swyddogion Archwilio Cymru.

 

(10.40-11.00)

3.

Arolygu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Ystyried trefniadau tâl

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P2 – Trefniadau cydnabyddiaeth ariannol OGCC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y trefniadau tâl ar gyfer recriwtio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru nesaf a chytunwyd arnynt.

 

(11.00-11.10)

4.

Y Dreth Gwarediadau Tirlenwi: Adolygiad annibynnol

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P3 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Adolygiad Annibynnol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi - 12 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor gwmpas arfaethedig yr adolygiad annibynnol o’r Dreth Gwaredu Tirlenwi a chytunwyd i ymateb i'r Gweinidog.

 

(11.10-11.20)

5.

Grŵp Adolygu Cyllideb

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P4 - Grŵp Adolygur Gyllideb: Papur cefndir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cefndir ar Grŵp Adolygu Cyllideb arfaethedig.

 

(11.20-11.30)

6.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Trafod y dull o weithredu

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P5 Y dull o graffu ar y gyllideb

FIN(6)-04-21 P6 Llythyr ymgynghori

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.

 

(11.30-12.00)

7.

Trysorlys Cymru - Briff rhagarweiniol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor ei friffio gan Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru.

 

(12.00-12.10)

8.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P7 Blaenraglen Waith

FIN(6)-04-21 P8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig: Cydweithrediad y Pwyllgor yn y dyfodol – 26 Gorffennaf 2021

FIN(6)-04-21 P9 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Gogledd Iwerddon: Cydweithio a phroses y gyllideb ddatganoledig – 3 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a’r ohebiaeth gysylltiedig.